Loading....

Antikrigskommittén: Hur är Moskvapatriarkatet organiserat i Sverige

Moskvapatriarkatets nya ortodoxa ideologi som ett stöd för Putin i kriget

En fråga som oroar många svenskar och som ofta ställs till Antikrigskommittén i Sverige är vad den Ryska ortodoxa kyrkan under Moskvapatriarkatet säger om kriget i Ukraina. Det finns bara ett möjligt svar och det är lika kort som det är sorgligt: Som organisation betraktat stöder och gillar Moskvapatriarkatet kriget i Ukraina.

Patriark Kirill har vid upprepade tillfällen uttalat sig för kriget, han har kallat det för ett heligt befrielsekrig och lovat alla stupade ryssländska soldater syndernas förlåtelse. Och Moskvapatriarkatet inte bara stöder Kremls krig, det har också givit Kreml kraftfullt ideologiskt stöd och på så sätt blivit ett av Putins viktigaste stöd i hans ideologiska vision av en ”Rysk värld”. Kriget har av Moskvapatriarkatet förklarats heligt och rättfärdigat av högre mål. I dessa sammanhang framställs Ryssland som en sköld mot västerländska fördärvbringande värden, och det kan på så sätt sägas att kriget förs inte med en grannation utan med Antikrist, och inte för landutvidgning och makt utan för traditionella värden. Moskvapatriarkatets ideologi härvidlag med dess hemort i ultrahögern har analyserats av Totalförsvarets forskningsinstitut , som kom till slutsatsen att dess huvudsakliga syfte är att förstärka Moskvas makt och inflytande. FOI:s utmärkta analys är lätt tillgänglig på svenska.

Man kan också läsa en understreckare i Svenska Dagbladet av Maria Engström, som är professor i ryska vid Uppsala universitet och som beskriver hur denna ideologi uppstod och utvecklades och varför den ledde till krig. I kortare form kan man se ett engelskspråkigt reportage på Deutsche Welle om ideologin och dess roll i kriget.

Idén om en ”rysk värld” har fördömts av många framstående ortodoxa teologer, präster, historiker och filosofer. Dessa har samlat underskrifter för att den ska erkännas som en i grunden osannfärdig lära som är i strid med kristendomen, men Moskvapatriarkatet har ignorerat dessa upprop.

Det brott som Moskvapatriarkatet begår när det nu lämnar bifall åt den ”ryska världens” i allt väsentligt fascistiska ideologi samt välsignar det monstruösa pågående kriget för att därigenom förråda själva grundvalen för den kristna tron, är inte mindre förfärande än de brott som organisationen begick under 1900-talet, när den samarbetade med KGB. För övrigt är detta samarbete med KGB något som Moskvapatriarkatet varken erkänt eller ångrar.

Sveriges ortodoxa

När kriget bröt ut 2014 stödde patriark Kirill, liksom de organ i Moskvapatriarkatet som han förfogar över, ockupationen av Krim och krigsuppviglandet i Donbas. De lät sig inte ens hejdas när Malaysia Airlines Flight 370 sköts ner. För många var det då som det blev uppenbart att de statliga och kyrkliga strukturerna i Ryska Federationen slutligen vuxit samman och nu bildade en sammanhållen totalitär struktur. Vid samma tidpunkt lämnade också många ortodoxa präster och lekmän i Sverige Moskvapatriarkatets församlingar och började besöka andra ortodoxa kyrkor, som inte lydde under Moskva. Det bör dock tilläggas att det också fanns en motsatt ström. I Stockholm lämnade många medlemmar Kristi Förklarings ortodoxa kyrka, som då befann sig under den ekumeniske patriarken i Konstantinopel (men numera lyder under patriarken av Bulgarien) och började gå till den helige Sergius’ kyrka i Stockholm, som är underordnad Moskvapatriarkatet. Detta hände alltså 2014 som en följd av händelserna i östra Ukraina och ockupationen av Krim. Dessa församlingsmedlemmar önskade tro att Ryssland utförde en befrielseakt och alls inte var någon angripare eller ockupant. Det var inte så att församlingsmedlemmarna helt och hållet lämnade sin kyrka; några år senare gjorde de nämligen ett försök att ta över Kristi Förklarings kyrka och inordna den under Moskva. I en intervju från 2015 i nätportalen Pravoslavie (”Ortodoxi”) kan vi läsa hur kyrkoherden i den helige Sergius församling, ärkeprästen Vitalij Babusjin, menade att det för honom och hans församlingsmedlemmar var en ”historisk orättvisa” att de saknade en egen kyrkobyggnad. Men övertagningsförsöket misslyckades trots att medlemmarna vände sig till ryska ortodoxa massmedia för att få hjälp, närmare bestämt till informationsportalen Russkij Mir (”den Ryska världen”). Fader Angel Velitjkov, som är kyrkoherde i Kristi Förklarings församling, lyckades försvara sin församling och bevara dess frihet från Moskva. Han skriver om händelsen på församlingens hemsida, ger sitt svar till informationsportalen Russkij Mir och  berättar om det hela i ett reportage på SVT Nyheter.

Men hur förhåller sig Moskvapatriarkatets ortodoxa församlingar i Sverige till det nu pågående kriget? Har de uttalat sig mot kriget? Håller de sig till en Kremltrogen linje? Tror de på propagandan om den ”Ryska världen”?

Den 8 mars 2022 publicerade fader Vitalij Babusjin, kyrkoherde i Moskvapatriarkatets Stockholmsförsamling, ett uttalande på svenska som många har hänvisat till som om det vore ett upprop mot kriget. Antikrigskommittén i Sverige finner det dock omöjligt att karakterisera uttalandet så.

För det första går inte texten att finna någonstans på ryska! För det andra finner vi redan på rad två Kremls propaganda om att Ryssland, Ukraina och Belarus på något sätt utgör en ”familj”. För det tredje benämns kriget först inte ”krig”, utan ”katastrof”, och när ordet ”krig” till sist dyker upp i slutet av uttalandet, är det i formen ”[Vi] förespråkar ett snart slut på kriget i Ukraina”. Men vad konkret är det som församlingen stöder? Ett ”snart slut på kriget i Ukraina” betyder inte att Ukraina ska befrias från ockupationsstyrkorna. Uttalandet innehåller inga krav på att avbryta kriget i Ukraina, det ger ingen förklaring av hur denna ”katastrof”, som fader Vitalij alltså väljer att kalla det, uppstod och följaktligen finns inte ens en antydan i brevet om att det var Ryssland som startade krig mot ett grannland.

På den samlingssajt_där var och en av Moskvapatriarkatets församlingar har sin hemsida, finns inte heller någon hänvändelse från de ortodoxa prästerna i Sverige. På Sergiusförsamlingens nya sajt saknas helt upprop mot kriget. Inte heller på församlingens Telegramkanal finns några upprop mot kriget, liksom vi heller inte kan hitta några på Moskvapatriarkatets norrländska församlings hemsida.

Svenska predikoöversättningar. Vem är det som översätts?

Vi upptäckte att Sergiusförsamlingen i Stockholm aktivt sprider svenska översättningar av predikningar , hållna av präster från Moskvapatriarkatet. (Översättningarna är som regel maskinöversättningar av ganska låg kvalitet.) Detta projekt knäsattes redan före kriget, i november 2021, men det uppmärksammades i ryska ortodoxa media först efter krigsutbrottet. Och det är inte de 293 präster som tagit ställning mot kriget som man översätter, för det hade varit en kraftfull om än föga synlig protest. De sprider i stället aktivt predikningar från Moskvapatriarkatets allra mest nitiska propagandister, såsom ärkeprästen Andrej Tkatjov och professor Andrej Osipov. Till översättning har man valt ut predikanternas mest oskyldiga predikningar där inget sägs om Ukraina, men ser man närmare på hur samma gudsmän annars har uttalat sig i ryska media står det klart att det inte är av en slump som just de kommit att översättas av Sergiusförsamlingen.

På så sätt har till exempel ärkeprästen Andrej Tkatjov öppet välsignat kriget. Och man har inte bara råkat av misstag översätta någon enstaka av hans predikningar till svenska, för församlingen har översatt 49 av hans predikningar och åtminstone 24 av dessa översättningar har gjorts efter krigsutbrottet.

Vi har undersökt alla de präster som har fått sina predikningar översatta av Stockholmsförsamlingen. Nedan återfinns deras namn och deras tydligaste uttalanden om kriget i ryska ortodoxa media:

Ärkeprästen Andrej Tkatjov har av det ukrainska projektet Inforules konstaterats vara krigspropagandist. Ukrainas säkerhetstjänst har sammanställt en hel dossier om Tkatjov såsom varande rysk underrättelseagent, och man kräver att han ska gripas och ställas till svars för sitt krigshetsande.

Som vi konstaterat, välsignar han kriget och betraktar det som en bestraffning av Ukraina för Euromajdan.

Протоиерей Андрей Ткачев, скриншот из Ютуба
Ärkeprästen Andrej Tkatjov, skärmdump från Youtube

Propagandisten professor Aleksej Osipov visar sitt stöd för Rysslands krig i Ukraina, kallar kriget för ”heligt” och утверждает, Россия воюет с НАТО.

Propagandisten ärkeprästen Igor Fomin har deltagit i TV-kanalens Spas serie Kriget och Bibeln, där han välsignat och hyllat folkmordet på Ukrainas folk.

Ärkeprästen Jevgenij Popitjenko: sänder ”humanitär hjälp” till ryska soldater, välsignar kristna att låta sig mobiliseras och talar om ryska frontsoldater_som Fosterlandets försvarare (0:28–1:55).

Prästen Georgij Maksimov: stöder patriark Kirill, ”Rysk värld”-ideologin och kriget. Han har också författat en teologisk traktat om hur ortodoxa bör förhålla sig till krigstjänst. (Vi kan avslöja att de bör förhålla sig positivt, eftersom Gud själv uppmanar trogna kristna att döda.)

Stockholmsförsamlingen har inte bara tagit sig för att översätta predikningar till svenska. Den har också efter krigsutbrottet deltagit i ett antal program på TV-kanalen Spas, som är ett husorgan för Kremls ortodoxa propaganda. 16 mars 2022 blockerades kanalen till och med på Youtube för krigspropaganda, men den fick blockeringen hävd och är numera åter på Youtube

Протоиерей Виталий Бабушин на Телеканале Спас. Скриншот из Ютуба.
Ärkeprästen Vitalij Babusjin på TV-kanalen Spas. Skärmdump från Youtube.

Kanalens rykte har inte avskräckt Sergiusförsamlingens kyrkoherde, ärkeprästen Vitalij Babusjin, utan han har givit ett antal intervjuer på kanalen om församlingens liv.

Programmet som ryska ortodoxa i Sverige medverkade i hette ”de ortodoxa och NATO”. Av allt att döma ska namnet accentuera hur de ortodoxa församlingarna utanför Ryssland även de är inbegripna i ett krig med NATO och dess ”icke-traditionella” värden.

I den svenska offentligheten diskuterades nyligen ett klagomål från en medlem av Sergiusförsamlingen på ett reportage om församlingen på SVT Nyheter , som hade sänts 6 maj 2022 och som rättades 18 maj samma år. Klagomålet rörde hur reportaget hade visat ett barn under gudstjänstfirandet samtidigt som en text berättade att man i kyrkan bad för patriark Kirill och för ”seger över vedersakarna”. Det var definitivt oetiskt att visa barnet i detta sammanhang och det var med full rätt som Mediernas etiknämnd klandrade TV-kanalen för detta. Samtidigt är det så att varje församling själv beslutar om den ska nämna patriark Kirill eller ej. Sergiusförsamlingen i Stockholm nämner fortfarande patriarken under varje gudstjänst, och det är dess medvetna val. Om seger över vedersakare ber å andra sidan den Ryska ortodoxa kyrkan av tradition, som den alltid har gjort, och varje troende kan då själv besluta hur hon eller han ska förstå dessa ”vedersakare” – som fysiska fiender eller som metafysiska demoner.

Vi vill uppmärksamma den svenska offentligheten på i vilken kontext svenska ortodoxa hamnar när de ger intervjuer åt kanal Spas. Samtidigt är vi dock säkra på att dessa svenska kristna helt enkelt inte är medvetna om vad Spas i själva verket är för någonting och vilka de samtida predikanter är som Sergiusförsamlingen låter översätta till svenska. Det är Moskvapatriarkatets prästerskap i Sverige som bär ansvaret.

Smutsiga kyrkobyggpengar

Varje ortodox församling vill ha en egen kyrka, men en församling som är kristen på djupet är inte beredd att skaffa sig sin kyrka till vilket pris som helst. Därför finns det anledning att särskilt undersöka byggandet av en ny kyrka i Västerås till Gudsmodersikonen av Kazans ära.

Церковь Казанской иконы Божией Матери. Скриншот из ютуба.
Gudsmodersikonen av Kazans kyrka. Skärmdump från Youtube.

Detta byggprojekt har diskuterats livligt i svenska media, och Vestmanlands läns tidning har publicerat en hel serie undersökande reportage om ämnet (betalvägg). Av dessa undersökningar framgår att den 22 meter höga kyrkobyggnaden uppförts bara några hundra meter från ett strategiskt viktigt objekt, Västerås flygplats, som har en av Sveriges längsta och bredaste landningsbanor. Delar av kyrkobyggnaden planeras också att kunna användas som bostad. Hur kunde lokalpolitikerna tillåta detta? Hur kunde man få bygglov för en så hög byggnad i flygplatsens omedelbara närhet, och detta i det strategiskt viktiga Västerås? Och det finns mycket mera att ifrågasätta med byggprojektet. Varifrån har en liten ortodox menighet, som nationellt omfattar bara 2000 församlingsmedlemmar, fått 3,5 miljoner euro för uppförandet av kyrkan? Varför var Västeråskyrkoherden Pavel Makarenko även VD för exportföretaget NC Nordic Control AB? Vem är ägare till detta företag? Vilka andra företag har deltagit i byggprojektet?

VLT:s undersökningar har kunnat besvara de flesta av dessa frågor. Vi lämnar åsido allt som gäller hur lokalpolitiker och SÄPO kunde tillåta bygget och ser bara närmre på för vems räkning och av vem som kyrkan har uppförts.

VLT har kunnat visa att NC Nordic Control AB ägs av Pavel Nikolajevitj Gerasimov och att detta bolag definitivt är inblandat i byggprojektet i Västerås. Samtidigt har detta gåtfulla företag, som ägnar sig åt export och import av diverse varor, aldrig haft något eget lager i Sverige.

Павел Герасимов. Скриншот из интернета.
Pavel Gerasimov. Bild från internet.

Förra året (2022) hade bolaget två ansvariga: Pavel Gerasimov var ägare och styresman och prästen Pavel Makarenkos dotter Natalia Makarenko Johansson var styrelsesuppleant.

 Nu sitter Natalia Makarenko Johansson som suppleant i ett annat aktiebolag SPH SOPHIA AB som är registrerad på samma adress och styrs av Alexandra Nicole Theoberg, som tidigare var verkställande direktör i NC Nordic Control AB. Prästens dotter samarbetar alltså fortfarande med samma personer.

I Ryssland är Pavel Gerasimov känd som grundare och ägare av ett antal olika företag med en total årsvinst för 2021 om en miljard rubel. Ett av dessa företag är Gerda – med en årsvinst om en halv miljard rubel för samma år (https://sbis.ru/contragents/7734004192/773401001 / https://www.rusprofile.ru/person/gerasimov-pn-773400463130 / https://excheck.pro/person/773400463130-gerasimov-pavel-nikolaevich#legal-cases / https://vbankcenter.ru/contragent/person/773400463130).

Gerasimov har sponsrat kyrkobyggen även tidigare. Den heliga Guds moders Beskyddskyrka i byn Voznesenskoje nära Moskva återuppfördes således på bekostnad av hans bolag Gerda.

Intressant nog i vårt sammanhang finns det länkar mellan affärsmannen Gerasimov och Moskvapatriarkatets präster i Sverige. Hur Gerasimov är länkad till ärkeprästen Pavel Makarenko och hans dotter har vi redan sett, men det finns ytterligare två präster i Sverige som går att knyta till honom. Fader Oleg Burlak, som är kyrkoherde för den ortodoxa församlingen i Luleå och Umeå, förestår samtidigt den just nämnda Guds moders Beskyddskyrka nära Moskva och leder dess församlingsråd. Detta är den kyrka som restaurerades av Pavel Gerasimov. Stockholmsprästen Vitalij Babusjin, som vi redan nämnt flera gånger och som plötsligt börjar tjänstgöra i Sverige 2010, tjänstgjorde dessförinnan i en Sergiusförsamling i byn Novosergijevo i samma distrikt nära Moskva (Noginsk) som denna av Gerasimov restaurerade Beskyddskyrka. Bägge kyrkorna ligger i samma prosteri (blagotjinije), Blagorodskoe, i kyrkostiftet Balasjicha (Moskvas oblast). Det är synnerligen svårt att tänka sig att två präster från samma prosteri skulle ha skickats av en och samma biskop för att tjänstgöra i Sverige bara av en händelse.

2017 krävde Skatteverket Gerasimovs bolag NC Nordic Control AB på nästan 14 miljoner kronor för grova ekonomiska brott. Att bolaget åtminstone till en del bekostade kyrkobygget i Västerås stod slutligen klart efter en razzia mot bolagets kontor. Då kunde en mängd överträdelser konstateras som bland annat yttrade sig i falska konton och dubbla konton. Man upptäckte att bolaget hade bekostat inköp av lyxbilar, samt stått för hotell- och restaurangbesök för privatpersoner, vilket inte på något sätt kunde sägas ingå i bolagets verksamhetsbeskrivning.

2020 beskylldes ärkeprästen Pavel Makarenko av Skatteverket för grovt bokföringsbrott, som han hade gjort sig skyldig till som VD för NC Nordic Control AB. Han dömdes till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst, och trots att han hävdade sin oskuld dömdes NC Nordic Control AB att betala böter på en halv miljon kronor. Att samhällstjänst utdömdes i stället för det halvår i fängelse som Makarenko först hotades av, skedde eftersom brottet begåtts relativt långt tidigare (2014-2016).

Ärkeprästen Pavel Makarenko. Bild från VTL:s reportage

Byggandet som sådant utfördes av byggfirman NordeCon AB, som ägs av estländaren Heigo Sepp. VTL har kunnat påvisa_att denne varit inblandad i narkotikasmuggling och att han 2001 fick sju års fängelse för bland annat narkotikahandel. VTL:s poliskontakter beskrev honom som en ”tongivande person inom den estniska organiserade brottsligheten”.

I en razzia i Heigo Sepps hem i februari 2019 kunde polisen gripa den ryske politikern Jevgenij Glazkov som var internationellt efterlyst för bedrägeri. Enligt Expressen misstänks han för att tillsammans med en officer ur den ryska federala säkerhetstjänsten ha tillskansat sig över en miljon kronor genom försäkringsbedrägerier.

Gudsmodersikonen av Kazans kyrka har alltså tillkommit som en följd av tvivelaktiga lokalpolitiska beslut och har av allt att döma byggts med medel från en rysk affärsman, vars bolag (NC Nordic Control AB) enligt VTL:s källor ser ut som en typisk penningtvättskonstruktion, medan arbetet utfördes av ett annat företag (NordeCon AB) med direkta kontakter med den kriminella världen.

Att Moskvapatriarkatet önskar sig kyrkor i direkt närhet till strategiskt viktiga objekt är något som för övrigt är känt även från Norge. I norska Bergen köpte Moskvapatriarkatet omkring 2017 mark mittemot Norges viktigaste flottbas Haakonsvern. Från tomten har man en storartad utsikt över basen och alla dess fartyg.

2020 publicerade tankesmedjan Frivärld en rapport om hur mark köps in och bebyggs av olika proryska aktörer just invid strategiskt viktiga infrastrukturobjekt i utlandet och att Moskvapatriarkatets församlingar aktivt används som instrument i detta arbete. Rapporten är författad på engelska av tankesmedjans säkerhetspolitiske analytiker Patrik Oksanen och den ger en utförlig analys av turerna kring Gudsmodersikonen av Kazans kyrka i Västerås. Författaren menar att bygget utgör en tveklös risk för landets säkerhet_och i sin rapport skriver han att det i varje enskilt fall finns tecken såväl på penningtvätt som på aktioner från rysk säkerhetstjänst i skydd av religiösa verksamheter. (Oksanen tar även upp liknande fall i Estland och Finland.)

Att man uppfört en kyrka i Västerås har inte förblivit ouppmärksammat i Moskva. På Moskvapatriarkatet hemsida kan man läsa hur ärkebiskop Antonij av Wien och Budapest, föreståndare för Moskvapatriarkatets dåvarande Styrelse för utlandsförsamlingar, besökte församlingen den 9 och 10 februari 2019. Han bekantade sig då med hur byggarbetet fortskred och vidarebefordrade hans helighet patriark Kirills välsignelse till församlingen.

Uttalande från Antikrigskommittén i Sverige ”Ryssar mot kriget” i samband med denna utredning

Det finns många ortodoxa kristna bland dem som stöder oss och är aktiva i kommitténs arbete, och vi är inte motståndare till den Ryska ortodoxa kyrkan som sådan. Vi vänder oss emellertid mot korrupta kyrkliga strukturer och organisationer som i ord och handling deltar i kriget. Den viktigaste strukturen av detta slag är för närvarande Moskvapatriarkatet. Den Ryska ortodoxa kyrkan kan ställa sig under vilken patriark som helst och valet är ganska stort: Det finns ytterligare tretton ortodoxa patriarkat i världen. Vi menar att Moskvapatriarkatet i Sverige bedriver vad som kan betraktas som hemlig propagandaverksamhet till skada för det svenska samhället. Antikrigskommittén i Sverige ”Ryssar mot kriget” uppmanar den svenska allmänheten att uppmärksamma vår utredning. Vi kräver att man tar ner predikningarna på svenska av präster som är verksamma som propagandister för Kreml. Vi understryker att vi står upp för varje slags goda översättningar av verkligt kristna präster, till exempel av sådana moderna klassiker som biskop Antonij av Surozj (Anthony Bloom) eller fader Alexander Men, medan vi vänder oss mot spridandet av predikningar av dem som öppet stöder idéer om den ”Ryska världen”, som stödde annekteringen av Krim 2014 och som nu solidariserar sig med Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina.

Vi uppmanar också Svenska kyrkan och Sveriges regering att sluta finansiera en organisation som efter nio års krig i Ukraina och i synnerhet efter ett 14 månaders fullskaligt angreppskrig inte kan ta bladet från munnen och fördöma det.

De senaste åtta åren har Moskvapatriarkatets församlingar i Sverige utkvitterat mer än en miljon kronor från svenska staten genom Myndigheten för stöd till trossamfund. Detta är de svenska skattebetalarnas pengar. Vad de har gått till vet vi inte, för Moskvapatriarkatet i Sverige offentliggör inte någonstans några ekonomiska redogörelser.

ÅrUtbetalning (SEK)Antal anmälda medlemmar 
2014111000
90000
1 500 Detta är det totala medlemsantalet tillsammans med Kristi Förklarings kyrka, som 2014 lydde under den Ekumeniske patriarken i Konstantinopel. Medlen erhölls också gemensamt.
2015293522048
2016177220Ej anmält
2017109 869
30 648
2707
2018102 5442736
2019189 9362906
2020268 6962090
2021270 108

Hur stort stöd ett samfund får beräknas utifrån hur många medlemmar det anger sig ha. Det är då intressant att notera att siffran för 2015 anger det stöd man erhöll tillsammans med det Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopels rysk-ortodoxa kyrka (Kristi Förklarings ortodoxa kyrka), varvid man angav ett totalt antal medlemmar om 1 500 personer. Efter 2014 skildes emellertid församlingarnas vägar helt. Moskvapatriarkatet anmäler numera ett medlemsantal på 2 000–2 900 personer, men vi vet inte vad dessa siffror grundar sig på och hur det kan komma sig att antalet skjutit så i höjden. I en intervju på internetportalen Pravoslavie i mars 2021 berättar_fader Vitalij Babusjin att hans Sergiusförsamling har 1 000 registrerade medlemmar.

Det är värt att uppmärksamma den situation som uppstod i den grekiska ortodoxa kyrkan i Sverige när Göteborgs-Posten 2021 gjorde en serie reportage om hur den grekiske metropolit Cleopas inte kunde redovisa hur medel på en miljon kronor som erhållits från Myndigheten för stöd till trossamfund hade använts. Detta hindrade emellertid inte myndigheten från att även 2022 betala ut 2,5 miljoner av skattebetalarnas pengar i stöd till den grekiska kyrkan.

Samtidigt statuerar lagen om stöd till trossamfund (3§) att:

"Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”

I regeringens proposition om Staten och trossamfunden utvecklas grunderna för detta på följande sätt:

”Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd i form av statsbidrag bör enligt regeringens uppfattning bedriva en verksamhet som direkt eller indirekt upprätthåller och stärker de grundläggande värdena i det svenska samhället. I detta ligger att samfundet utövar sin verksamhet med respekt för alla människors lika värde samt bidrar till en normbildning i samhället som överensstämmer med demokratins idéer. En förutsättning för statsbidrag bör således vara att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar.

För att anses bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar bör trossamfundet motverka alla former av rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet bör också verka för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att dess medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är förenliga med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta innebär dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning skall utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att beslutsprocessen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar på demokratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att trossamfundet verkar för att dess medlemmar och betjänade deltar i samhällslivet och att samfundet klart markerar avståndstagande från antidemokratiska strömningar i samhället

Vi menar att till dess Moskvapatriarkatets svenska församlingar kan visa i ord och handling att de är motståndare till kriget bör de inte vara berättigade till något som helst statligt stöd. Den svenska regeringen bör förstå att utbetalningar till Moskvapatriarkatets församlingar kan likställas med utbetalningar till den ryska staten, och denna har i sin tur redan förklarats vara en terroriststat och/eller en terroriststödjande stat av flera länder i EU liksom av internationella aktörer.